Java实现归并排序算法

 Java实现归并排序算法

以下是Java中的归并排序算法实现示例:

public class MergeSort {
  
  // 归并排序入口函数
  public static void sort(int[] array) {
    if (array == null || array.length <= 1)
      return;
    
    mergeSort(array, 0, array.length - 1);
  }
  
  // 归并排序递归函数
  private static void mergeSort(int[] array, int left, int right) {
    if (left < right) {
      int mid = (left + right) / 2;
      mergeSort(array, left, mid);
      mergeSort(array, mid + 1, right);
      merge(array, left, mid, right);
    }
  }
  
  // 合并函数
  private static void merge(int[] array, int left, int mid, int right) {
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;
    
    int[] leftArray = new int[n1];
    int[] rightArray = new int[n2];
    
    // 将数据拷贝到临时数组中
    for (int i = 0; i < n1; i++) {
      leftArray[i] = array[left + i];
    }
    for (int j = 0; j < n2; j++) {
      rightArray[j] = array[mid + 1 + j];
    }
    
    // 归并临时数组
    int i = 0, j = 0, k = left;
    while (i < n1 && j < n2) {
      if (leftArray[i] <= rightArray[j]) {
        array[k++] = leftArray[i++];
      } else {
        array[k++] = rightArray[j++];
      }
    }
    
    // 将剩余元素拷贝到原数组中
    while (i < n1) {
      array[k++] = leftArray[i++];
    }
    while (j < n2) {
      array[k++] = rightArray[j++];
    }
  }
  
  // 打印数组元素
  public static void printArray(int[] array) {
    for (int num : array) {
      System.out.print(num + " ");
    }
    System.out.println();
  }
  
  // 测试示例
  public static void main(String[] args) {
    int[] array = {12, 4, 7, 2, 10, 1, 15, 3, 6, 11};
    System.out.println("Original array:");
    printArray(array);
    
    sort(array);
    System.out.println("Sorted array:");
    printArray(array);
  }
}

这段代码实现了归并排序算法。在 sort 函数中,我们首先检查数组是否为空或只有一个元素,如果是,则直接返回。否则,我们调用 mergeSort 函数来递归地执行归并排序。在 mergeSort 函数中,我们首先计算中间索引 mid,然后分别对左右两部分数组进行归并排序,最后调用 merge 函数合并两个排好序的子数组。

merge 函数负责将两个已排序的子数组合并成一个排序数组。它创建两个临时数组 leftArrayrightArray 来存储左右子数组的内容,然后通过比较左右子数组的元素,依次将较小的元素放入原数组中。

printArray 函数用于打印数组元素。

main 函数中,我们创建一个示例数组,并调用 sort 函数对其进行排序,然后打印排序后的结果。

​编辑

 Java实现归并排序算法

以下是Java中的归并排序算法实现示例:

public class MergeSort {
  
  // 归并排序入口函数
  public static void sort(int[] array) {
    if (array == null || array.length <= 1)
      return;
    
    mergeSort(array, 0, array.length - 1);
  }
  
  // 归并排序递归函数
  private static void mergeSort(int[] array, int left, int right) {
    if (left < right) {
      int mid = (left + right) / 2;
      mergeSort(array, left, mid);
      mergeSort(array, mid + 1, right);
      merge(array, left, mid, right);
    }
  }
  
  // 合并函数
  private static void merge(int[] array, int left, int mid, int right) {
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;
    
    int[] leftArray = new int[n1];
    int[] rightArray = new int[n2];
    
    // 将数据拷贝到临时数组中
    for (int i = 0; i < n1; i++) {
      leftArray[i] = array[left + i];
    }
    for (int j = 0; j < n2; j++) {
      rightArray[j] = array[mid + 1 + j];
    }
    
    // 归并临时数组
    int i = 0, j = 0, k = left;
    while (i < n1 && j < n2) {
      if (leftArray[i] <= rightArray[j]) {
        array[k++] = leftArray[i++];
      } else {
        array[k++] = rightArray[j++];
      }
    }
    
    // 将剩余元素拷贝到原数组中
    while (i < n1) {
      array[k++] = leftArray[i++];
    }
    while (j < n2) {
      array[k++] = rightArray[j++];
    }
  }
  
  // 打印数组元素
  public static void printArray(int[] array) {
    for (int num : array) {
      System.out.print(num + " ");
    }
    System.out.println();
  }
  
  // 测试示例
  public static void main(String[] args) {
    int[] array = {12, 4, 7, 2, 10, 1, 15, 3, 6, 11};
    System.out.println("Original array:");
    printArray(array);
    
    sort(array);
    System.out.println("Sorted array:");
    printArray(array);
  }
}

这段代码实现了归并排序算法。在 sort 函数中,我们首先检查数组是否为空或只有一个元素,如果是,则直接返回。否则,我们调用 mergeSort 函数来递归地执行归并排序。在 mergeSort 函数中,我们首先计算中间索引 mid,然后分别对左右两部分数组进行归并排序,最后调用 merge 函数合并两个排好序的子数组。

merge 函数负责将两个已排序的子数组合并成一个排序数组。它创建两个临时数组 leftArrayrightArray 来存储左右子数组的内容,然后通过比较左右子数组的元素,依次将较小的元素放入原数组中。

printArray 函数用于打印数组元素。

main 函数中,我们创建一个示例数组,并调用 sort 函数对其进行排序,然后打印排序后的结果。

​编辑

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在