Python实现归并排序算法

​ Python实现归并排序算法    

以下是 Python 中的归并排序算法实现示例:

def merge_sort(arr):
  if len(arr) > 1:
    mid = len(arr) // 2 # 计算中间索引
    left_half = arr[:mid] # 划分左半部分
    right_half = arr[mid:] # 划分右半部分

    # 递归调用对左右两半进行排序
    merge_sort(left_half)
    merge_sort(right_half)

    # 合并已排序的左右两半
    i = j = k = 0
    while i < len(left_half) and j < len(right_half):
      if left_half[i] < right_half[j]:
        arr[k] = left_half[i]
        i += 1
      else:
        arr[k] = right_half[j]
        j += 1
      k += 1

    # 处理剩余的元素
    while i < len(left_half):
      arr[k] = left_half[i]
      i += 1
      k += 1
    while j < len(right_half):
      arr[k] = right_half[j]
      j += 1
      k += 1

  return arr

# 测试归并排序算法
arr = [12, 11, 13, 5, 6, 7]
print("原始数组:", arr)
sorted_arr = merge_sort(arr)
print("排序后的数组:", sorted_arr)

这段代码定义了一个 merge_sort 函数,该函数使用归并排序算法对输入数组进行排序。您可以通过修改 arr 变量来测试不同的输入数组。

​ Python实现归并排序算法    

以下是 Python 中的归并排序算法实现示例:

def merge_sort(arr):
  if len(arr) > 1:
    mid = len(arr) // 2 # 计算中间索引
    left_half = arr[:mid] # 划分左半部分
    right_half = arr[mid:] # 划分右半部分

    # 递归调用对左右两半进行排序
    merge_sort(left_half)
    merge_sort(right_half)

    # 合并已排序的左右两半
    i = j = k = 0
    while i < len(left_half) and j < len(right_half):
      if left_half[i] < right_half[j]:
        arr[k] = left_half[i]
        i += 1
      else:
        arr[k] = right_half[j]
        j += 1
      k += 1

    # 处理剩余的元素
    while i < len(left_half):
      arr[k] = left_half[i]
      i += 1
      k += 1
    while j < len(right_half):
      arr[k] = right_half[j]
      j += 1
      k += 1

  return arr

# 测试归并排序算法
arr = [12, 11, 13, 5, 6, 7]
print("原始数组:", arr)
sorted_arr = merge_sort(arr)
print("排序后的数组:", sorted_arr)

这段代码定义了一个 merge_sort 函数,该函数使用归并排序算法对输入数组进行排序。您可以通过修改 arr 变量来测试不同的输入数组。

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在