NodeJS实现快速排序算法

 NodeJS实现快速排序算法

以下是使用Node.js实现快速排序算法的示例代码:

function quickSort(arr) {
  if (arr.length <= 1) {
    return arr;
  }
  
  const pivot = arr[0];
  const left = [];
  const right = [];
  
  for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] < pivot) {
      left.push(arr[i]);
    } else {
      right.push(arr[i]);
    }
  }
  
  return quickSort(left).concat(pivot, quickSort(right));
}

// 测试
let arr = [64, 25, 12, 22, 11];
console.log("排序前:", arr);
arr = quickSort(arr);
console.log("排序后:", arr);

这段代码定义了一个名为 quickSort 的函数,用于实现快速排序算法。在主程序中,我们创建一个整数数组,然后调用 quickSort 函数对其进行排序,并打印排序前后的数组。

nodejs4.jpg

 NodeJS实现快速排序算法

以下是使用Node.js实现快速排序算法的示例代码:

function quickSort(arr) {
  if (arr.length <= 1) {
    return arr;
  }
  
  const pivot = arr[0];
  const left = [];
  const right = [];
  
  for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] < pivot) {
      left.push(arr[i]);
    } else {
      right.push(arr[i]);
    }
  }
  
  return quickSort(left).concat(pivot, quickSort(right));
}

// 测试
let arr = [64, 25, 12, 22, 11];
console.log("排序前:", arr);
arr = quickSort(arr);
console.log("排序后:", arr);

这段代码定义了一个名为 quickSort 的函数,用于实现快速排序算法。在主程序中,我们创建一个整数数组,然后调用 quickSort 函数对其进行排序,并打印排序前后的数组。

nodejs4.jpg

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在